[Day 329] Ai Tìm, Ai Đi Mãi?

Em đưa tôi đi qua, Một khoảng trời băng giá. Trái tim tôi thắt lại, Cả khoảng trời bình yên.   Em và tôi hai ngả, Những bản ngã riêng tôi Em thương tôi ngay cả, Tôi đi ngả chính tôi.   Đâu phải lỗi tại em, Do chính tôi ngây dại. Chẳng gánh nổi... Continue Reading →

Happiness Is A Life Style.

The other day, my friend asked me: “How can you be always energetic? You put that big smile on. You are able to live and study in San Francisco. You travel couple times a year. Now, You got into Berkeley. You seem like a happy person as well. I am jealous”. I told my friend... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑