[Poem] Let Sadness melted into words (Thả Nỗi Buồn Vào Con Chữ)

10/20/2016
Xing Voong
Thả Nỗi Buồn Vào Con Chữ
(Let Sadness melted into words)
(Do down for English)
Về đêm tôi chỉ muốn viết
Viết thật nhiều để thoả nỗi cô đơn,
Để nỗi buồn trôi vào từng con chữ
Chỉ bài thơ mới hiểu được tấm lòng.

Có những ngóc tim chạm hoài không tới
Cũng chẳng biết chúng trốn ở đâu,
Có những nỗi buồn ru hoài vẫn đấy
Sợ chẳng ai trân trọng nỗi buồn.

Những dòng thơ vô tình cũng vô tội
Chỉ người viết mang lắm nỗi tương tư.

At nights, I just want to write
Write as much to reach loneliness,
Let sadness melted into words
Only poems know the heart.

There are unknowns in the heart
I still don’t know where they hide,
The Blues still sing sometimes
Just fear no one cares to listen.

Poetry is actually innocent
Only the writer gives emotions to them.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: